The specified carousel id does not exist.

درباره ما

تریبون لر بزودی کار خود را با هدف پشتیبانی از آزادی، لائیسیته، داد، دمکراسی در ایران آغاز می کند. هدف ما بازتاب مسائل نظری و خبری در ارتباط با پیکار لرهای ایران بعنوان جزئی از جامعه رنگارنگ ایرانی و در راستای آزادی، رفاه، گسترش فرهنگ سکولار و ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر لائیسیته و سوسیال دمکراسی در ایران عزیزمان می باشد.
ما پیش شرط استقرار آزادی، داد، دمکراسی و لائیسیته را گسست سیاسی و فرهنگی از بقایای نظام های دینی و موروثی پیشاسرمایه داری شاه و شیخ و تثبیت ارزش های سوسیال دمکراتیک، سکولار و لائیک در جامعه و حکومت می دانیم.
ما بر این باور هستیم که جامعه رنگارنگ ایرانی می تواند زیر سقف ملی جمهوری ایرانی (نظامی سوسیال و لائیک دمکراتیک) و یاری از تجارب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفته ترین کشورهای اروپا (نظیر آلمان و فرانسه)، ایرانی شایسته باشندگان ایران بسازد.
تلاش تریبون لر، نه ناظر بر تاکید بر تفکیک قومیتی، بلکه ایجاد همبستگی ملی باشندگان ایران و سازماندهی مردمانی ست که از دل تاریخ ایران برخاسته، تاریخ و فرهنگ مشترک داشته و می توانند در نظامی دادگرانه با اتکاء به برابرحقوقی در کشور و زندگی خودمدیریتانه سوسیال و لائیک دمکراتیک در یک ایران ازاد، دوش بدوش هموطنان خود، راه زندگی بهتر و سربلندی و ازادگی همگانی را تدارک ببینند.
در اینراه از قلم و قدم همه اندیشمندان و مبارزین راه ازادی ایران از سلطه حکومت اسلامی و برقراری جمهوری ایران (نظامی بر بنیاد لائیسیته، داد و دمکراسی) استقبال می کنیم.
هشتم مارس 2018

 

2017 Powered By www.tribunelor.org - استفاده از مقاله ها با ذکر منبع بلامانع است